AUTOŠKOLA HŘEBÍČEK spol. s r.o.Husova 191, 790 01 Jeseník, tel.: 584 411 951, mobil: 602 194 806, e-mail: autoskola@jesenicko.com, web: autoskola.jesenicko.com
AUTOŠKOLA HŘEBÍČEK spol. s r.o. - Jeseník

"Profiřidiči hlaste se na pravidelné školení termíny dle přihlášených"

 

Aktualní informace pro držitele profesních průkazů

Zákon umožňuje řidičům získat nebo obnovit profesní průkaz po absolvování

35 hodinového školení.

Dne 1.8.2011 vstoupila v účinnost změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (zákonem č. 133/2011 Sb.).která přináší mimo jiné 2 ustanovení, vstřícná profesionáloním řidičům:

 

1. Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.

 

2. Řidiči, kteří dosud nejsou držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, ale řidičské oprávnění skupin a podskupin C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009 nebo řidičské oprávnění skupin a podskupin D1, D1+E, D a D+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2008, mohou požádat o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče po absolvování 35 hodin pravidleného školení ke zdokonalování odborné způsobilosti a nejsou povinni absolvovat školení vstupní v plném rozsahu.

 

Novelou zákona  v roce 2008 došlo ke změnám školení řidičů

Od 1.4. 2008 mohou školit profesní řidiče pouze akreditovaná školící střediska, nikoli běžné autoškoly !!!

Naše autoškola je vlastníkem akreditace  "ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO"

 

Organizační sdělení

Žadatel o školení vyplní Přihlášku ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů ( příhlášku k pravidelnému školení ),nutno vyplnit všechny údaje , kterou odešle ( e-mailem, faxem , poštou ), nebo jinak doručí školícímu středisku a to nejpozději do 10 dnů před zahájením školení. Školící středisko potvrdí žadateli termín školení a na ten jej zaregistruje. Pokud na vyhlášený termín bude přihlášeno méně než 10 žadatelů, školící středisko si vyhrazuje právo na zrušení tohoto termínu. Žadateli bude nabídnut nový termín školení. Maximální počet 30 uchazečů v jednom kurzu školení.

Potřebné náležitosti řidiče pro pravidelné školení

  • vyplněný tiskopis Přihlášky ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
  • řidičský průkaz
  • platný průkaz profesní způsobilosti řidiče

OSNOVA ŠKOLENÍ

- Nový zákon o školení řidičů- radikální změny ve školení řidičů platné od 1.4.2008

- Bezpečnost práce v silniční dopravě. Kontroluje státní dozor a inspektoráty bezpečnosti práce

- Odborná a zdravotní způsobilost řidiče - dle platných zákonných podmínek

- Výklad vybraných ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně zák. č. 215/2007 Sb.

- Aplikace právní úpravy přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a novela této právní úpravy 2008

- Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, problematika zavádění digitálních tachografů - práce s tachografem

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 - režim řidiče - kontroly, sankce

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školení pro řidiče, kteří řídí vozidla skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 A D1+E a nespadají do výjimek § 46, odstavec 3

  •       vstupní školení k získání "profesního průkazu" (výuka, výcvik a závěrečná zkouška)
  •       pravidelná školení pro držitele "profesního průkazu" (výuka)

 Školení řidičů z povolání  "PROFESIONÁLŮ"

Povinnost zúčastnit se školení se týká všech řidičů z povolání. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.
   
Povinnost účasti na školení pro tyto osoby vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb. Provedení školení a přezkoušení však musí být spolehlivě a jednoznačně zadokumentováno

.

Školení  "ŘIDIČŮ REFERENTŮ"

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zák. 309/2006 Sb. -  zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.
   
Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č. 247/2000 Sb. školení musí být 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno. Školení musí provádět osoba odborně způsobilá – držitel učitelského oprávnění
.

 

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies